Fourth Day Of Navratri - Worship Maa Kushmanda

Fourth Day Of Navratri - Worship Maa KushmandaThe Kushmanda form of the Maa is worshiped on the fourth day of Navratri. According to mythological beliefs, Maa Kushmanda is considered to be the cause of the origin of the universe. Maa Kushmanda is the fourth form of maa Durga, she is also called Adishakti. Maa Kushmanda always showers blessings on her devotees, worshiping her brings wealth, glory and happiness, and peace to the seeker.

Worshiping Maa Kushmanda with full devotion with a pure spirit and a steady mind, all the sufferings of the devotees are relieved. Worship Maa Kushmanda on the fourth day of Navratri. The worship of Maa Kushmanda destroys the diseases and sorrows of the seeker. Age, fame, and strength increase. With little effort, Maa Kushmanda is pleased and blesses her devotees.

 

Form of  Maa Kushmanda


  • Maa Kushmanda is as bright as the sun.

  • They reside in the inner world of the solar system.

  • Maa Kushmanda is octagonal, in her hands she holds a chakra, mace, bow, arrow, nectar urn, Kamandalu, and lotus.

  • The ride of Maa Kushmanda is Lion.


Story of Maa Kushmanda


According to the legend, when there was only darkness in all directions, the universe did not even exist, then Maa Kushmanda created the universe with her slight smile. The radiance of Maa Kushmanda is like the sun. After creating the universe, Mother Kushmanda gave birth to Brahma, Vishnu, Mahesh, Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati (Tridev and Tridevi) to maintain the universe. The glory of Maa Kushmanda is spread all over the world.

 

Mantras of Maa Kushmanda

 

After worshiping the Maa methodically, while reciting this mantra, meditate on Maa Kushmanda.Meditation Mantras of Maa Kushmandaवन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।

सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्माण्डा यशस्विनीम्॥

भास्वर भानु निभाम् अनाहत स्थिताम् चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम्।

कमण्डलु, चाप, बाण, पद्म, सुधाकलश, चक्र, गदा, जपवटीधराम्॥

पटाम्बर परिधानां कमनीयां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल, मण्डिताम्॥

प्रफुल्ल वदनांचारू चिबुकां कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम्।

कोमलाङ्गी स्मेरमुखी श्रीकंटि निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

 

Mantra 

 

ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः॥

 

Praise Mantra of Maa Kushmanda

 

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 

 

Conclusion

 

Kushmanda Maa is worshiped and praised on the fourth day of Navratri. You can Talk to astrologers to know about how Kushmanda Maa Puja is done. Like all forms, Maa Kushmanda also has a lot of importance.

Next Post
Buddh Purnima Story, Importance, and Rituals
Buddh Purnima Story, Importance, and Rituals
Read more
Vaishakh Purnima Story, Importance, Muhurat, and Rituals
Vaishakh Purnima Story, Importance, Muhurat, an...
Read more
Chaitra Purnima Story, Importance, Muhurat, and Rituals
Chaitra Purnima Story, Importance, Muhurat, and...
Read more